Naudinga žinoti

Meno kūrėjų socialinė apsauga

Meno kūrėjo statusą ir Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą bei jos administravimo tvarką
reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo
įstatymas : file:///C:/Users/User/Downloads/MKIst.pdf
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 316 ,,Dėl meno kūrėjų
socialinės apsaugos programos" : file:///C:/Users/User/Downloads/MKprogramaNutarim.pdf

 

Meno kūrėjų socialinės garantijos:
1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami
pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų.

 

2. Nuo 2012 sausio 1 d. darbingo amžiaus meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę sutartį
ir nepriklausantys asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal Sveikatos draudimo įstatymą,
nedirbantys pagal darbo (tarnybos) sutartį ar savarankiškai ir nemokantys sveikatos draudimo
įmokų, valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) iš Meno kūrėjų socialinės
apsaugos programos lėšų.
Meno kūrėjai dėl socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo patys niekur neturi
kreiptis, reikalingais duomenimis apsikeičia atitinkamos valstybės institucijos. Kultūros ministerija
„Sodrai" teikia duomenis apie meno kūrėjo statusą turinčius asmenis.
Daugiau info: http://www.sodra.lt/index.php?cid=20892

 

3. Dirbantys pagal autorinę sutartį meno kūrėjai socialinio draudimo įmokas moka nuo pusės
priskaičiuoto autorinio atlyginimo. Sudarydamas autorinę sutartį meno kūrėjas turėtų pranešti
darbdaviui (užsakovui) apie meno kūrėjo statuso turėjimą.
Autorinių sutarčių skaičiuoklė: http://www.autorines.lt/

 

Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos (toliau - Programa) viena iš paskirčių - skirti
kūrybinės prastovos išmokas meno kūrėjams.

 

Kūrybinė prastova - laikotarpis, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas dėl nuo jo nepriklausančių
objektyvių priežasčių laikinai neturi sąlygų meno kūrybai ir (ar) jos rezultatų sklaidai ir neturi
pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.
Kūrybinės prastovos išmoka - minimaliosios mėnesinės algos dydžio išmoka, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka mokama per kūrybinę prastovą meno kūrėjui iš Programos lėšų.

 

Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros
ministerijai laisvos formos prašymą (toliau - prašymas), kuriame turi būti nurodyta:
• kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;
• nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;
• informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
• informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per
paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;
• asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų
numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);
• įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos
mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą
pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą
per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš
individualios veiklos, gauna stipendiją);
• leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto
svetainėje www.lrkm.lt.

 

Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti
pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų,
patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;
• paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;
• pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos
atsiradimo laikotarpio, iš:
Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) ;
Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) suteiktas licencijas;
kitų institucijų apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų
intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos,
• Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos
komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės
dienos.
• Prašymai siunčiami paštu ar pristatomi asmeniškai adresu: Meno kūrėjų socialinės apsaugos
komisijai, Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, Vilnius, LT-01118.

 

Informaciją dėl dokumentų pateikimo kūrybinės prastovos išmokai gauti teikia Meno ir
kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Justė
Sviderskytė Tel. (8 5) 219 3581 El. p. juste.sviderskyte@lrkm.lt

 

• PRAŠYMO PAVYZDYS:
Vardas, Pavardė
Adresas: gatvė, buto numeris, miestas/kaimo vietovė/šalis
Telefonas, elektroninio pašto adresas
Asmeninės sąskaitos banke numeris:
Kūrybinės sąjungos, Autorių teisių ar atlikėjų asociacijų (LATGA-A ar AGATA) narys/ne narys

 

Kultūros ministerijos
Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisijai

 

P R A Š Y M A S
DĖL KŪRYBINĖS PRASTOVOS SKYRIMO
201 m. mėn. d.
Kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės: trumpas aprašymas (1-4 sakiniai).
Prašau skirti man kūrybinę prastovą nuo 201... m.............. mėn. 1 d. (nurodomas ateinantis mėnuo)
Įsipareigoju per 5 darbo dienas raštu pranešti Kultūros ministerijai apie šias aplinkybes, kurioms
atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas: sudarysiu darbo sutartį, gausiu
autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį, gausiu autorinį
atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo
asociacijas, gausiu pajamų iš individualios veiklos, gausiu stipendiją.
Leidžiu skelbti apie man paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto
svetainėje.

 

PRIDEDAMA:
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymas.
Pažyma iš SODROS ir kitos (LATGA-A, AGATA) apie paskutiniųjų 3 mėnesių pajamas.
....................................................... ...............................................
(vardas, pavardė)                                               ( parašas)